Regulamin

Regulamin serwisu www.topgenetics.pl i sprzedaży badań

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem topgenetics.pl oraz stanowi:
  1. regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. regulamin dokonywania przez Administratora sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Administratorem niniejszego Serwisu są Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, ul. Polna 64, 81-740 Sopot, REGON: 367195781, NIP: 5851478359 Numer KRS: 0000675674, kapitał zakładowy: 1 009 000 PLN.
 3. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Warunkiem skorzystania z Formularza zamówienie i / lub formularza kontaktowego jest potwierdzenie przez Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszelkie prawa autorskie (w tym m.in. majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, logotypy, dokumenty, teksty, grafika, układ serwisu, zdjęcia) są własnością Administratora Serwisu i mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora Serwisu.

2. Definicje

 1. MLD INVICTA – Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie, Administrator Serwisu;
 2. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.topgenetics.pl;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;
 4. Badanie – odpłatne, jednostkowe badanie, wybrane z listy zamieszczonej na stronie internetowej www.topgenetics.pl oraz w formularzu dostępnym pod tym adresem;
 5. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 6. Pacjent – osoba fizyczna, która wysłała próbkę do badania; w sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do badania wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
 7. Zestaw pobraniowy– zestaw wraz z instrukcją użycia służący do samodzielnego pobrania próbki do badań lub (w przypadku niektórych badań, o ile jest to wskazane w instrukcji użycia) do pobrania próbki materiału w placówce medycznej wyłącznie przez uprawniony i wykwalifikowany personel medyczny.
 8. Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.topgenetics.pl;
 9. Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.topgenetics.pl;
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 11. Skierowanie – dokument dołączony do zestawu, zawierający zlecone badania oraz deklarację świadomej zgody na badania;
 12. Zgoda na badanie – świadoma zgoda Pacjenta na przeprowadzenie wskazanych badań, zawarta w skierowaniu.

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. usługa informacyjna – przekazywanie Użytkownikom przez Administratora informacji dotyczących świadczonych przez MLD Invicta usług oraz realizacja zapytań i zgłoszeń Użytkowników;
  2. usługa reklamowa – usługa emisji materiałów marketingowych, promocyjnych oraz informacji handlowych produktów i usług własnych;
  3. dokonywanie za pośrednictwem Serwisu zamówienia i sprzedaży usługi badania genetycznego.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług wskazanych w ust. 1 punkt a. i b. jest bezpłatne. Badania, o których mowa w punkcie c. są odpłatnie, na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 3. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym.
 5. Użytkownik może skierować zapytanie odnośnie proponowanych przez Administratora Serwisu usług i produktów, na adres zamowienia@topgenetics.pl.
 6. Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników na dany numer infolinii są monitorowane i nagrywane ze względów bezpieczeństwa, w celach dowodowych oraz w celach szkoleniowych lub podniesienia jakości obsługi Użytkowników.
 7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

4. Zasady sprzedaży na odległość

 1. Zawarcie umowy na wykonanie badań następuje za pomocą wypełnienia formularza udostępnionego na stronie internetowej www.topgenetics.pl;
 2. Do momentu wysłania zestawu pobraniowego Zamawiający może wycofać zamówienie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail zamowienia@topgenetics.pl z adresu wskazanego przez siebie w formularzu zamówienia. MLD INVICTA potwierdzi otrzymanie oświadczenia niezwłocznie po jego odebraniu, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.
 3. W skierowaniu i zgodzie należy podać dane zgodne z prawdą. Osoba, która wypełniła dokumenty ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość wpisanych danych.
 4. MLD INVICTA każdorazowo potwierdza zawarcie umowy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty wskazany w formularzu.
 5. Zamawiający, po wypełnieniu formularza, zobowiązany jest do wskazania sposobu uiszczenia płatności oraz do jej uiszczenia, zgodnie z § 6.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz spełnieniu wymogów wskazanych w § 6, MLD INVICTA wysyła na adres wskazany w formularzu zestaw pobraniowy ze skierowaniem oraz instrukcją.
 7. Zamówienia złożone do godz. 11:00 wysyłane są tego samego dnia o ile jest to dzień roboczy. Zamówienia złożone po godz. 11:00, wysyłane są następnego dnia roboczego. Przesyłka dociera na drugi dzień roboczy do Pacjenta.
 8. Pacjent bądź uprawniony i wykwalifikowany personel medyczny w placówce medycznej (w przypadku niektórych badań, o ile jest to wskazane w instrukcji użycia) pobiera próbkę, zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu pobraniowego.
 9. Następnie przekazuje drogą mailową (zamowienia@topgenetics.pl) lub telefoniczną (Biuro Obsługi Klienta – 600 466 873) informację o możliwości odebrania próbki przez kuriera. Koszty przesyłki zestawu pobraniowego ponosi Administrator.
 10. Przesyłki odbierane są przez kuriera od poniedziałku do czwartku. Godziny odbioru przesyłki uzależnione są od miejscowości.
 11. MLD INVICTA zobowiązuje się do udostępnienia wyników badań Pacjentowi zgodnie z terminami wskazanymi w Serwisie.
 12. Pacjent może odebrać wyniki pod adresem www.medipoint.pl „Szybki podgląd wyników badań” lub www.topgenetics.pl/wyniki, podając datę urodzenia, numer zlecenia oraz wybierając rodzaj badania.
 13. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do wyników badań lub pobraniem pliku z wynikami badań, Pacjent może zgłosić problem wysyłając wiadomość na adres e-mail zamowienia@topgenetics.pl.
 14. Istnieje możliwość konsultacji wyników ze specjalistą za dodatkową opłatą. W celu uzyskania konsultacji należy umówić wizytę w najbliższej placówce Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA (Invicta spółka z o.o.) Adresy placówek i dane kontaktowe znajdują się na stronie www.klinikainvicta.pl.
 15. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze zleceniem badania Zamawiający lub Pacjent może skontaktować się z MLD INVICTA wysyłając wiadomość na adres e-mail zamowienia@topgenetics.pl.

5. Płatność

 1. Ostateczna kwota płatności w każdym przypadku będzie podana:
  • po wypełnieniu formularza oraz wyborze sposobu płatności;
  • w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia formularza.
 2. Płatności za badania genetyczne można dokonać przelewem na konto bankowe mBank 76 1140 1065 0000 4790 7100 1001.
  prowadzone przez mBank. Dane do przelewu: Medyczne Laboratoria Diagnostyczne INVICTA spółka z o.o., ul. Polna 64, 81-740 Sopot, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Pacjenta oraz numer zamówienia otrzymany przy jego składaniu.
 3. Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia uważa się, że Zamawiający od umowy odstąpił.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem paynow.pl. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A
 5. Dostępne formy płatności: BLIK; płatność elektroniczna.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na wykonanie badań, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zestawu pobraniowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć na adres e-mail zamowienia@topgenetics.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesłane w formie elektronicznej musi być wysłane z adresu e-mail wskazanego w zamówieniu, w innym przypadku nie wywołuje skutków prawnych. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w sytuacji gdy zestaw pobraniowy został naruszony.
 3. Zamawiający zobowiązany jest uiścić koszty transportu zestawu pobraniowego do Administratora
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką umowę uważa się za niezawartą.
 6. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy MLD INVICTA zwróci dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania na swój adres wcześniej wysłanego zestawu pobraniowego lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sytuacji gdy zestaw nie został jeszcze wysłany.
 7. Płatność dokonana przez Zamawiającego zostanie pomniejszona o kwotę wskazaną w ust. 9.
 8. Zamawiający obowiązany jest do zwrotu otrzymanego zestawu pobraniowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie zestawu na adres ul. Polna 64, 81- 740 Sopot, przed upływem 14 dnia.
 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zestawu pobraniowego, w szczególności polegającego na naruszeniu (otwarciu) tego zestawu. W przypadku stwierdzenia naruszenia zestawu pobraniowego Administrator pomniejszy zwracaną, zgodnie z ust. 6, płatność dokonaną przez Zamawiającego o koszt zestawu, wynoszący 100 złotych.
 10. W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji pacjenta bądź próbki, w przypadku brak stabilności próbki ze względu na transport lub pobranie do nieodpowiedniego pojemnika / probówki lub w nieodpowiedniej objętości materiału biologicznego MLD INVICTA ma prawo odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy MLD INVICTA prześle Pacjentowi drogą mailową.

7. Reklamacja

 1. Reklamacje dotyczące usług można zgłaszać mailowo na adres zamowienia@topgenetics.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora serwisu. W razie braku wskazania adresu, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. Decyzja Administratora Serwisu rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. W przypadku, gdy zestaw pobraniowy wysłany do Pacjenta nie jest zdatny do użytku, Pacjent powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przesyłając informację na adres e-mail zamowienia@topgenetics.pl. Zamawiający lub Pacjent odsyła reklamowany zestaw pobraniowy, na koszt MLD INVICTA, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania na adres ul. Polna 64, 81 – 740 Sopot. Do zestawu należy dołączyć kopię potwierdzenia zamówienia.
 6. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w §8 ust. 2, Zamawiający otrzyma nowy zestaw pobraniowy. Natomiast jeżeli w przesłanym zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym.
 7. W sytuacji, gdy przesłanie nowego zestawu pobraniowego nie będzie możliwe, MLD INVICTA zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionej usługi, która uwzględnia cenę zestawu pobraniowego.
 8. Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki zestawu pobraniowego dokonanego w sytuacji opisanej w ust. 1, jeżeli reklamowany zestaw nie zawiera żadnych wad fizycznych.
 9. MLD INVICTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zestawu pobraniowego.

8. Postanowienia końcowe

 1. MLD INVICTA zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia, chyba że postanowiono inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory zaistniałe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę MLD INVICTA.