Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej badań genetycznych

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług związanych z wykonywaniem badań genetycznych przez INVICTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za pośrednictwem strony internetowej działającej pod adresem www.topgenetics.pl .
 2. Administratorem niniejszego Serwisu jest INVICTA sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-172), przy ul. Trzy Lipy 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000126605, o kapitale zakładowym 150.600,00 zł, NIP 5851391084, REGON 192766523.
 3. Niniejszy dokument (dalej zwany Regulaminem) określa zasady:
  a. świadczenia, przez Administratora, usług drogą elektroniczną oraz stanowi Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.);
  b. dokonywania, przez Administratora, sprzedaży na odległość, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
  c. przetwarzania, przez Administratora, danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Definicje

 1. INVICTA – Spółka INVICTA sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, właściciel Serwisu;
 2. Serwis – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem www.topgenetics.pl ;
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu oraz usług dostępnych za pośrednictwem tego Serwisu;
 4. Badanie – odpłatne, jednostkowe badanie genetyczne, wybrane z listy zamieszczonej na stronie internetowej www.topgenetics.pl oraz w formularzu dostępnym pod tym adresem;
 5. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która złożyła zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust. 1 Regulaminu.
 6. Klient – osoba fizyczna, która wysłała próbkę do badania genetycznego; w sytuacji, gdy materiał biologiczny pochodzi od osoby fizycznej nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych do badania wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego;
 7. Zestaw pobraniowy – zestaw wraz z instrukcją użycia służący do samodzielnego pobrania próbki do badań lub (w przypadku niektórych badań, o ile jest to wskazane w instrukcji użycia) do pobrania próbki materiału w placówce medycznej wyłącznie przez uprawniony i wykwalifikowany personel medyczny.
 8. Formularz – formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej, pod adresem www.topgenetics.pl;
 9. Formularz Danych Osobowych – przesyłany przez INVICTA formularz, który wypełnia i podpisuje Klient. W sytuacji, gdy Klientem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, formularz wypełnia i podpisuje jej przedstawiciel ustawowy;
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.2015.90 j.t.);
 11. Zgoda na badania – świadoma zgoda Klienta na badanie, zawarta w skierowaniu;
 12. Skierowanie – dokument dołączony do zestawu, zawierający zlecone badania oraz deklarację świadomej zgody na badania genetyczne;
 13. Zgoda na badanie – świadoma zgoda klienta na przeprowadzenie wskazanych badań, zawarta w skierowaniu.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:
  a. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Administratora na stronie internetowej www.topgenetics.pl ;
  b. dokonywanie za pośrednictwem Serwisu zamówienia usługi badania genetycznego świadczonej przez INVICTA na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług wskazanych w ust. 1 jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że badania genetyczne wykonywane są odpłatnie, na zasadach wskazanych w § 4 Regulaminu.
 3. Do korzystania z Usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu.

§ 4. Zasady sprzedaży na odległość

 1. Zawarcie umowy na wykonanie badań genetycznych następuje za pomocą wypełnienia formularza udostępnionego na stronie internetowej www.topgenetics.pl;
 2. Do momentu wysłania zestawu pobraniowego wraz z Formularzem Danych Osobowych, zgodnie z ust. 8, Zamawiający może wycofać zamówienie, wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail genetyka@invicta.pl z adresu wskazanego przez siebie w formularzu zamówienia. INVICTA potwierdzi otrzymanie oświadczenia niezwłocznie po jego odebraniu, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego.
 3. W formularzu oraz Formularzu Danych Osobowych należy podać dane zgodne z prawdą. Osoba, która wypełniła formularz ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wpisanych do formularza.
 4. INVICTA każdorazowo potwierdza zawarcie umowy przez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty wskazany w formularzu.
 5. Zamawiający, po wypełnieniu formularza, zobowiązany jest do wskazania sposobu uiszczenia płatności oraz do jej uiszczenia, zgodnie z § 5.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz spełnieniu wymogów wskazanych w § 5, w terminie 3 dni roboczych, INVICTA wysyła na adres wskazany w formularzu zestaw pobraniowy wraz z Formularzem Danych Osobowych i skierowaniem.
 7. Klient bądź uprawniony i wykwalifikowany personel medyczny w placówce medycznej (w przypadku niektórych badań, o ile jest to wskazane w instrukcji użycia) pobiera próbkę, zgodnie z instrukcją załączoną do zestawu pobraniowego. Następnie przekazuje drogą mailową Administratorowi na adres genetyka@invicta.pl informację o możliwości odebrania próbki przez kuriera. Koszty przesyłki zestawu pobraniowego ponosi Administrator.
 8. INVICTA zobowiązuje się do udostępnienia wyników badań Klientowi zgodnie z terminami wskazanymi na stronie internetowej pod adresem www.topgenetics.pl.
 9. Wyniki badań zostaną udostępnione Klientowi za pomocą strony internetowej www.invicta-online.pl.INVICTA dostarczy również wyniki badań pocztą listem poleconym na adres wskazany przez Klienta w Skierowaniu.
 10. Klient otrzyma na wskazany w Formularzu danych osobowych adres e-mail, wiadomość z jednorazowym hasłem oraz loginem do strony www.invicta-online.pl. Klient musi dokonać zmiany hasła. Zalogowanie się za pomocą hasła oraz loginu umożliwi zapoznanie się z wynikami badań. Klient ma także możliwość pobrania wyników badań w formacie pdf na swoje urządzenie. Badanie nie jest podpisane podpisem elektronicznym.
 11. W razie jakichkolwiek problemów z zalogowaniem się do wyników badań lub pobraniem pliku z wynikami badań, Klient może zgłosić problem wysyłając wiadomość na adres e-mail genetyka@invicta.pl.
 12. INVICTA oferuje możliwość konsultacji wyników ze specjalistą za dodatkową opłatą. W celu uzyskania konsultacji należy umówić wizytę w najbliższej placówce INVICTA.
 13. W razie jakichkolwiek pytań związanych ze zleceniem badania genetycznego Zamawiający lub Klient może skontaktować się z INVICTA wysyłając wiadomość na adres e-mail genetyka@invicta.pl.

§ 5. Płatność

 1. Ostateczna kwota płatności w każdym przypadku będzie podana:
  a. po wypełnieniu formularza oraz wyborze sposobu płatności;
  b. w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia formularza.
 2. Płatności za badania genetyczne można dokonać przelewem na konto bankowe 90 1140 1065 0000 2221 4100 1001 prowadzone przez mBank. Dane do przelewu: INVICTA spółka z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia otrzymany przy jego składaniu.
 3. Płatności należy dokonać bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku braku płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia uważa się, że Zamawiający od umowy odstąpił.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§ 6. Dane Osobowe

 1. INVICTA oświadcza, że dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.; dalej jako: u.o.d.o.) oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed ich udostępnieniem osobą nieupoważnionym, zbieraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Na podstawie art. 24 ust. 1 u.o.d.o. INVICTA oświadcza, że dane Klienta będą wykorzystywane jedynie w celu realizacji złożonego zamówienia i nie będą udostępniane osobą trzecim. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych, może również żądać zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak w sytuacji, gdy INVICTA nie uzyska informacji oznaczonych jako obowiązkowe, ma prawo do odstąpienia od umowy, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne zgodnie z regułami wskazanymi w art. 23 oraz art. 27 u.o.d.o.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na wykonanie badań genetycznych, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zestawu pobraniowego wraz z Formularzem Danych Osobowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć na adres e-mail genetyka@invicta.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesłane w formie elektronicznej musi być wysłane z adresu e-mail wskazanego w zamówieniu, w innym przypadku nie wywołuje skutków prawnych. Po otrzymaniu odstąpienia od umowy Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w sytuacji gdy zestaw pobraniowy został naruszony.
 3. Zamawiający zobowiązany jest uiścić koszty transportu zestawu pobraniowego do Administratora
 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. W wypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką umowę uważa się za niezawartą.
 6. W razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy INVICTA zwróci dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania na swój adres wcześniej wysłanego zestawu pobraniowego lub otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w sytuacji gdy zestaw nie został jeszcze wysłany.
 7. Płatność dokonana przez Zamawiającego zostanie pomniejszona o kwotę wskazaną w ust. 9.
 8. Zamawiający obowiązany jest do zwrotu otrzymanego zestawu pobraniowego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie zestawu na adres ul. Trzy Lipy 3, 80- 172 Gdańsk przed upływem 14 dnia.
 9. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zestawu pobraniowego, w szczególności polegającego na naruszeniu (otwarciu) tego zestawu. W przypadku stwierdzenia naruszenia zestawu pobraniowego Administrator pomniejszy zwracaną, zgodnie z ust. 6, płatność dokonaną przez Zamawiającego o koszt zestawu, wynoszący 100 złotych.
 10. W przypadku braku możliwości poprawnej identyfikacji pacjenta bądź próbki, w przypadku brak stabilności próbki ze względu na transport lub pobranie do nieodpowiedniego pojemnika / probówki lub w nieodpowiedniej objętości materiału biologicznego INVICTA ma prawo odstąpić od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy INVICTA prześle Klientowi drogą mailową.

§ 8. Reklamacja

 1. W przypadku, gdy zestaw pobraniowy wysłany do Klienta nie jest zdatny do użytku, Klient powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt przesyłając informację na adres e-mail genetyka@invicta.pl. W zgłoszeniu należy opisać przyczynę reklamacji, podać dane Zamawiającego oraz wskazać numer zamówienia.
 2. Zamawiający lub Klient odsyła reklamowany zestaw pobraniowy, na koszt INVICTA, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania na adres ul. Trzy Lipy 3, 80 – 172 Gdańsk. Do zestawu należy dołączyć kopię potwierdzenia zamówienia.
 3. INVICTA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamacje zostanie wysłana na adres wskazany przez Zamawiającego lub Klienta. W razie braku wskazania adresu, odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Zamawiający otrzyma nowy zestaw pobraniowy. Natomiast jeżeli w przesłanym zestawie nie zostaną wykryte wady fizyczne, zostanie on odesłany Zamawiającemu w stanie niezmienionym.
 5. W sytuacji, gdy przesłanie nowego zestawu pobraniowego nie będzie możliwe, INVICTA zwróci Zamawiającemu równowartość ceny zakupionej usługi, która uwzględnia cenę zestawu pobraniowego.
 6. Zamawiający zostanie obciążony kosztami przesyłki zestawu pobraniowego dokonanego w sytuacji opisanej w ust. 1, jeżeli reklamowany zestaw nie zawiera żadnych wad fizycznych.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. INVICTA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zestawu pobraniowego.
 2. INVICTA zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia, chyba że postanowiono inaczej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).
 4. Ewentualne spory zaistniałe na tle wykonywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę INVICTA.

Bezpieczeństwo transakcji finansowych gwarantuje: logo-dotpay